Regulamin

Informacje ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.projektmoda.pl, w którym oferuje się do sprzedaży odzież oraz akcesoria (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest:

AGNIESZKA LIBICH
PROJEKT MODA
HUTA WAŁOWSKA 21
96-200 RAWA MAZOWIECKA
NIP: 8351567529
REGON: 365528712
TEL.: 79049063
E-MAIL: KONTAKT.PROJEKTMODA@GMAIL.COM
NUMER KONTA: 81 1020 4900 0000 8602 3042 5312 PKO SA
(ZWANA DALEJ SPRZEDAWCĄ).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.

3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.); do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Osoba wyrażająca chęć zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana Klientem.

5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.

6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa zarówno bez rejestracji, jak i po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, aby złożyć zamówienie, wystarczy prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, a następnie przesłać go poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.projektmoda.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie www.projektmoda.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem w/w sklepu umożliwia korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim z podglądu historii poprzednio dokonanych zakupów.

6. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego oraz do wprowadzania nowych towarów do sprzedaży – z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w momencie wyboru opcji „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” co następuje przed wysłaniem zamówienia – tj. przed wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy. Cena widoczna po kliknięciu przycisku „PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA” uwzględnia ponadto ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Cena towarów zakupionych w Sklepie Internetowym potwierdzana jest za pośrednictwem zwrotnego potwierdzenia zamówienia. Ponadto każdorazowo transakcja z podaną ceną sprzedaży jest potwierdzana za pośrednictwem wysyłanego wraz z towarem paragonu, a w innych przypadkach – dołączanej faktury VAT.

9. W chwili obecnej zakupy w Sklepie Internetowym nie są objęte system lojalnościowym.

10. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że ze względu na możliwości techniczne np. jakość wyświetlanych zdjęć, kolorystyka poszczególnych produktów może nieznacznie odbiegać od oryginału.

12. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, które aktualnie obowiązują w Sklepie Internetowym, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.projektmoda.pl. Rzeczone informacje mogą być także wysyłane bezpośrednio do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści handlowych.
II. Realizacja zamówienia
1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym, należy podjąć następujące działania:

a) dokonanie wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – oraz podanie, jeśli ta opcja jest dostępna, kolorystyki, rozmiaru, innych cech towaru oraz ich ilości.

b) w przypadku zamówień telefonicznych, wskazanie cechy, o których mowa w podpunkcie a), pracownikowi Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego (dalej zwanego BOK);

c) po dokonaniu wyboru towaru (towarów) wybranie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”;

d) dokonanie, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy i sposobu płatności lub usunięcie towaru/towarów z zakładki „KOSZYK”. Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy na tym etapie wpisać go w przeznaczonym do tego miejscu, a następnie wybrać przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”;

e) podanie danych umożliwiających realizację zamówienia lub ewentualnie zalogowanie do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Udostępnienie powyższych informacji jest dobrowolne. Najpóźniej na tym etapie Klient proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, a następnie potwierdzenie jego akceptacji oraz udzielenie pozostałych przewidzianych zgód. Aby przejść do następnego etapu zamówienia, należy użyć przycisku „DALEJ”;

f) zatwierdzenie zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega sobie własność rzeczy do momentu uiszczenia przez Klienta opłaty za zamówienie. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.

2. W przypadku zamówień telefonicznych, o których mowa w pkt. 1.b), czynności opisane w pkt. 1. wykonuje pracownik BOK, uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru bez możliwości ujawnienia pracownikowi danych szczególnie chronionych (tzw. „wrażliwych”): np. numeru karty kredytowej, hasła itp. Ze względów bezpieczeństwa opcja zamówienia poprzez telefon dotyczy wyłącznie płatności za pobraniem.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy BOK – tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy BOK klienci będą informowani na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt.

4. W przypadku, gdy podane przez Klienta niezbędne do realizacji zamówienia dane okażą się niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.

5. Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. Dotyczy to w szczególności sytuacji równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo (również przy dokonywaniu zamówienia telefonicznego) Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jeśli zaistnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, Klient zostanie powiadomiony o wartości oraz ilości wysłanych towarów, a także o dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności – kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail zawierającej w swej treści ww. oświadczenie na adres e-mail Sklepu Internetowego.

6. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesyłanej na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia, potwierdzającej ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia, w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy.

7. Klient może wyrazić zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też – w przypadku zamówienia telefonicznego – pracownikowi BOK. Za pośrednictwem poczty elektronicznej będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia oraz przesłania dokumentów potwierdzających sprzedaż.
III. Warunki płatności i wysyłki towaru
1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta w formie przedpłaty, za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej przed dostawą (płatność np. przelewem bankowym lub kartą kredytową on-line). W przypadku zamówień telefonicznych dostępna jest możliwość wysyłki za pobraniem.

2. Jeśli płatność on-line nie powiodła się, Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Wraz z informacją o niepowodzeniu dokonania płatności Klient otrzyma link umożliwiający podjęcie ponownej próby dokonania płatności on-line lub zmiany formy na płatność za pobraniem, z zachowaniem wybranej przez Klienta opłaty za transport, omówionej w pkt. III.6.

3. Gdy płatność w formie on-line nie powiodła się, Klientowi przysługuje również prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Informacje o rezygnacji z zamówienia Klient proszony jest o wysłanie w formie wiadomości e-mail na adres Sklepu.

4. Bez względu na wybraną formę płatności on-line, niedokonanie zapłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za dzień uiszczenia należności uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

5. Sklep Internetowy publikuje – na podstronie przedstawiającej dany towar (a także w zakładce „KOSZYK” po dodaniu do niego towaru) – informację o planowanym czasie wysyłki, czyli liczbie dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówieniem. Informacja, o której mowa, to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówienia do Klienta, za pośrednictwem wybranej formy dostawy, spośród wskazanych w pkt. III.6. Termin realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem czasu potrzebnego do skompletowania wszystkich towarów, które obejmuje dane zamówienie. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest ponadto od ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez Klientów Sklepu Internetowego.

6. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., kuriera DPD lub innych podmiotów działających na terenie Polski. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o wartości, jaka powoduje, iż koszty dostarczenia ponosi Sprzedawca, każdorazowo Klient widzi przy składaniu zamówienia. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się również na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zasady naliczania opłat za transport określone są przy składaniu zamówienia.

7. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera DPD, w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem (albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem i braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę) – kurier zostawia awizo z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału DPD. Po dniu awizacji, następnego dnia roboczego, ponawiana jest próba doręczenia. Po drugiej nieudanej próbie doręczenia, Klient otrzymuje powtórne awizo, a przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. BOK kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

8. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawa Pocztowego (Dz. U. 2012, poz. 1529, ze zm.). Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Sprzedawca nie ma jednak wpływu na czas, w jakim Poczta Polska S.A. realizuje dostawę, w związku z powyższym czas dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie tego przewoźnika.

10. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Paczki w RUCHu, przesyłka zostaje dostarczona do wybranego przez Klienta Punktu Obsługi, o czym Klient zostaje poinformowany poprzez wiadomość SMS. Paczkę można odebrać przez kolejne 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu, w razie gdy paczka nie zostanie podjęta przez Klienta, a termin jej odbioru nie zostanie przedłużony, zgodnie z procedurą przewidzianą na stronie internetowej pod adresem https://www.paczkawruchu.pl/pages/2/regulamin zostaje ona zwrócona nadawcy. W przypadku wyboru wysyłki za pośrednictwem Paczki w RUCHu Klient proszony jest w razie potrzeby o odwiedzenie strony internetowej pod adresem http://www.paczkawruchu.pl lub o kontakt z BOK.

11. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu, albo na życzenie Klienta-przedsiębiorcy – faktura VAT.

12. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie poprzez kontakt ze Sprzedawcą stwierdzonych wad, braków w zamówieniu lub/i uszkodzeń opakowania zewnętrznego.
IV. Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów i dokonać zwrotu na zasadach, o których mowa poniżej (sytuacja określana dalej Odstąpieniem).

2. Aby móc dokonać Odstąpienia, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. IV.1.

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. IV.1. prawo do Odstąpienia wygasa.

4. W celu dokonania Odstąpienia Klient powinien poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego pocztą lub faksem. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać go drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. Klient zalogowany ma możliwość pobrania i wysłania formularza za pośrednictwem konta klienckiego. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz zwrotu.

5. Niezwłocznie – tj. możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o dokonaniu Odstąpienia, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W przypadku dokonania Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane opłaty, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, zgodnie z pkt. III.6.). Zwrot kosztów dokonywany jest niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji o dokonaniu Odstąpienia, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta w pierwotnej transakcji (chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie). Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem należności.

7. Sklep Internetowy może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie towaru wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy (podany w pkt. I.1.) z dopiskiem „ZWROT” na kopercie – niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o dokonaniu Odstąpienia.

9. Klient ponosi koszty bezpośrednie zwrotu towaru. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, który umożliwi zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (przymierzyć). Klient nie może jednak korzystać z towaru długoterminowo. W razie stwierdzenia korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

11. W przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, Sprzedawca może przesłać na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.

12. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu lub na konto, z którego dokonywana była płatność on-line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.
V. Reklamacje
1. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli towar sprzedany stanowi własność osoby trzeciej. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie towaru na adres Sprzedawcy z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie.

4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go wraz z towarem drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. Klient zalogowany ma możliwość złożenia reklamacji elektronicznie poprzez formularz dostępny na jego koncie klienckim.

5. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres Sklepu, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny jej złożenia i żądaniem Klienta.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem decyzji.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca przesyła na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej Klienta korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (którym jest Sprzedawca) do celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Zaliczają się do nich: imię, nazwisko, numer telefonu i pełny adres.

2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Wyrażając zgodę, Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści.
VII. Polityka Cookies
Strona internetowa Sprzedawcy może wykorzystywać pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów radzimy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Możliwe jest korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).

3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych (do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowe z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.

4. Dodatkowe informacje Klient może uzyskać w dziale FAQ (najczęściej zadawane pytania). W razie pozostałych wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sklepem kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie informuje, że regulamin opublikowany na stronie Sklepu Internetowego jest wersją obowiązująca obie strony od dnia dzień zakupu.

IX. Opcja rezygnacji z plików cookies dla reklam RTB
Do świadczenia usług zautomatyzowanego modelu zakupu powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym w modelu aukcyjnym (dalej zwanego: RTB) Sprzedawca stosuje technologie takie jak pliki cookies czy sygnalizatory sieci. Sprzedawca oferuje także możliwość rezygnacji z otrzymywania plików cookies za pomocą opcji „opt-out cookies”, która zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie wiązaniu informacji z przeglądarką. W sytuacji korzystania z kilku przeglądarek internetowych lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookies będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów. Zrezygnować z instalowania plików cookies można dokonując kliknięcia pomarańczowego przycisku (opt-out) znajdującego się na podstronie znajdującej się tutaj.

Kategorie +
Informacja +
Moje konto +
Informacja o sklepie +